Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 1 din 39
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 85 din 27.05.2020 acordarea unui ajutor de urgenţă


Hotărârea nr. 84 din 27.05.2020 aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru închirierea suprafeţei de 11 m.p. teren situată pe str.Sucevei, f.n.(zona bl. 115), proprietatea privată a municipiului Fălticeni în vederea amplasării unui generator electric fix


Hotărârea nr. 83 din 27.05.2020 vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarilor construcţiilor


Hotărârea nr. 82 din 27.05.2020 aprobarea actului aditional la un contract de concesiune având ca obiect teren din proprietatea privată a Municipiul Fălticeni


Hotărârea nr. 81 din 27.05.2020 prelungirea perioadei de scutire de la plata chiriei datorate bugetului local al Municipiului Fălticeni, până la deschiderea anului şcolar 2020- 2021, de către titularii contractelor de închiriere având ca obiect spaţii comerciale in incinta unităţilor de învăţământ


Hotărârea nr. 80 din 27.05.2020 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020


Hotărârea nr. 79 din 19.05.2020 aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici şi a devizelor generale, precum şi a devizului general centralizator aferent proiectului „Modernizare arhitecturală si peisagistică a obiectivului – Parc Public - str. Mihai Eminescu, nr. 4", „Reabilitare termică corp B- Muzeul de Arta Ion Irimescu"; „Restaurare monument istoric Casa Memoriala Mihail Sadoveanu din Municipiul Fălticeni", în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI(COD NR. POR/381/13)


Hotărârea nr. 78 din 19.05.2020 aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii “Reabilitare termica a internatului ( camin C2) – Colegiul Tehnic “Mihai Bacescu", Municipiul Falticeni, jud. Suceava – cod SMIS 118043


Hotărârea nr. 77 din 12.05.2020 modificarea anexelor nr. 1 –3 la H.C.L. nr. 66/28.04.2020 referitoare la aprobarea documentaţiei tehnico – economice, a indicatorilor tehnico – economici, a listei cuprinzând străzile incluse în proiect, precum şi descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiectul„REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI ", în vederea finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operatiunea C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni, aprobate prin H.C.L. nr. 153/15.10.2018


Hotărârea nr. 76 din 12.05.2020 aprobarea Devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Restaurare monument istoric – Muzeul Fălticenilor Vasile Ciurea - Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava"


Pagina 1 din 39
inreg pe pagina:10