Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 2 din 39
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 75 din 28.04.2020 privind aprobarea proiectului “REABILITARE TERMICA A INTERNATULUI (CAMIN C2) – COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BACESCU" – Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B, în concordanţă cu valorile actualizate ale acestuia, precum şi Devizulul general actualizat


Hotărârea nr. 74 din 28.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020


Hotărârea nr. 73 din 28.04.2020 privind includerea unui imobil în Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni în vederea intabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciară


Hotărârea nr. 72 din 28.04.2020 privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unei suprafeţe de teren


Hotărârea nr. 71 din 28.04.2020 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021 cu rata inflaţiei in procent de 3.8%


Hotărârea nr. 70 din 28.04.2020 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Utilităţi Publice prin transformarea unui post şi transferarea acestuia la Serviciul de iluminat public


Hotărârea nr. 69 din 28.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 68 din 28.04.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la data de 31.03.2020


Hotărârea nr. 67 din 28.04.2020 privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară şi a situaţiilor financiare pe anul 2019 a Municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 66 din 28.04.2020 privind modificarea prevederilor HCL nr. 153/15.10.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, a indicatorilor tehnico – economici, a listei cuprinzând străzile incluse în proiect, precum şi descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiectul„REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI ", în vederea finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operatiunea C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni


Pagina 2 din 39
inreg pe pagina:10