Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 1 din 47
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 142 din 11.09.2020 privind aprobarea încheierii unui Act Adiţional la Contractul de credit bancar nr. RQ19040113988923 din data de 16.04.2019


Hotărârea nr. 141 din 11.09.2020 privind aprobarea modificării documentaţiei tehnico – economice, a indicatorilor tehnico – economici (faza SF), a devizului general centralizator, a listei cuprinzând străzile incluse în proiect, descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată, precum şi aprobarea proiectului „REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI ", în vederea finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni


Hotărârea nr. 140 din 11.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020


Hotărârea nr. 139 din 11.09.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2020


Hotărârea nr. 138 din 27.08.2020 privind modificarea prevederilor HCL nr. 59/27.03.2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare maximă de 10.949.173 lei şi aprobarea garantării creditului din venituri proprii


Hotărârea nr. 137 din 27.08.2020 privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni


Hotărârea nr. 136 din 27.08.2020 privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale, situată în municipiul Fălticeni, str. Dimitrie Leonida, bl. 28, sc. A, ap. 86, doamnei Furtună Vasilica - Ioana


Hotărârea nr. 135 din 27.08.2020 privind modificarea Inventarului bunurilor aparţ inând domeniului privat al Municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 134 din 27.08.2020 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniului privat al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în domeniul public al acestuia


Hotărârea nr. 133 din 27.08.2020 privind includerea în domeniul public al Municipiului Fălticeni a unui bun imobil în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru ş i carte funciară


Pagina 1 din 47
inreg pe pagina:10