Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 1 din 55
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 21 din 28.01.2021 privind schimbarea temporară a destinaţiei imobilului situat în municipiul Fălticeni, str.Nicu Gane, nr. 4 – Sala de Sport "Maria Olaru" a Şcolii Gimnaziale "Alexandru Ioan Cuza" în structură medicală – centru de vaccinare, pe perioada campaniei de vaccinare


Hotărârea nr. 20 din 28.01.2021 privind aprobarea Fişei de date pentru delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Municipiul Fălticeni


Hotărârea nr. 19 din 28.01.2021 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Fălticeni


Hotărârea nr. 18 din 28.01.2021 privind modificarea denumirii unui imobil, proprietatea publică a Municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 17 din 28.01.2021 privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafeţe de teren în vederea întabulării/ înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru ş i carte funciară


Hotărârea nr. 16 din 28.01.2021 privind preluarea în patrimoniul public a bunurilor aferente unor obiective de investiţii ce deservesc sistemul de alimentare cu apă şi canalizare al municipiului Fălticeni şi transmiterea acestora în administrarea operatorului regional S.C. ACET S.A. Suceava


Hotărârea nr. 15 din 28.01.2021 privind dezmembrarea unor imobile, proprietatea privată a municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 14 din 28.01.2021 privind aprobarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, mandatarea primarului Municipiului Fălticeni să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al Asociaţiei, precum şi împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociaţiei prin reprezentantul său legal, Preşedintele Asociaţiei, în numele şi pe seama municipiului Fălticeni, Actele adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava


Hotărârea nr. 13 din 28.01.2021 privind desemnarea domnului consilier local Mateiciuc Silviu – Nicolae în Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local al Municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 12 din 28.01.2021 privind actualizarea Regulamentului pentru stabilirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Fălticeni


Pagina 1 din 55
inreg pe pagina:10