Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ CONTACT Monitorul Oficial Local
Conform art. 136 din O.U.G. nr.57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotarâri pot fi initiate de primar, de consilierii locali sau de catre cetaţeni.

 

Promovarea unui proiect de hotarare poate fi iniţiata de unul sau mai mulţi cetaţeni cu drept de vot, daca acesta este susţinut prin semnaturi de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a unitaţii administrativ - teritoriale.

Listele de susţinatori vor cuprinde numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numarul actului de identitate şi semnaturile acestora.

Pentru informaţii suplimentare va puteţi adresa secretarului Consiliului Local Falticeni, dna. Mihaela Busuioc (camera 27, Primaria Municipiului Falticeni).

Luni, 28.11.2022, ora 15:00, în Sala de şedinţe „Iorgu Radu” a Primăriei Municipiului Fălticeni, se va desfasura sedinta ordinara a Consiliului local;
Proiectul ordinii de zi:
1.Procesele – verbale ale şedinţelor din data de 28.10.2022, 07.11.2022 şi 22.11.2022;
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Concursului de colectare selectivă “ Participă activ…colectează selectiv” în unităţile de învăţământ din Municipiul Fălticeni – ediţia a VIII – a, în anul şcolar 2022 – 2023 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
4.Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata integrală a unei locuinţe ANL - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
5.Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe tip container situată în municipiul Fălticeni, str. Magazia Gării, nr. 9, ap. 11, dnei Marin Cristina - Roxana - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor sociale în anul 2023 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru închirierea unor suprafețe de teren situate în incinta Colegiului „Vasile Lovinescu” Fălticeni, Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” Fălticeni și Școlii Gimnaziale „Ion Irimescu” Fălticeni, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, în vederea amenajării unor spații comerciale provizorii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării unor manifestări cultural – artistice şi comemorative în perioada 1 – 31 decembrie 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
9.Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
10.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe de teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, în condițiile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
11.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
12.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale ”Ion Irimescu” Fălticeni a unui imobil (construcție și teren aferent) aparținând domeniului public al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri aparţinând Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Fălticeni din domeniul public al municipiului Fălticeniîn domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
14.Proiect de hotărâre privind includerea în Inventarul bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unei suprafețe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
15.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;


Proiecte de hotarari 2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării directe a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru închirierea unor spaţii din incinta Centrului medical Fălticeni, situat pe strada Ion Creangă, nr. 1, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui Centru Local de Informare și Promovare Turistică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni și depunerea documentației la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului în vederea acreditării - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata integrală a unei locuinţe ANL - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna SEPTEMBRIE 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind includerea în Inventarul bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea prevederilor H.C.L. nr. 127/ 27.06.2022 pentru aprobarea depunerii documentaţiei la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului — Direcţia Generală Turism pentru iniţierea unei hotărâri de Guvern în vederea atestării Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ca staţiune turistică de interes local - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de concesiune încheiat între Municipiul Fălticeni și S.C.SIMOS CAFE S.R.L. Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unei suprafețe de teren și modificarea anexei la Inventarul bunurilor aparținând domeniului privat - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniului public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în domeniul privat al acestuia și aprobarea demolării construcției înscrise în evidențele de carte funciară nr. 36869 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada octombrie – decembrie 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata integrală a unor locuinţe ANL - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unor locuinţe ANL către titularii contractelor de închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Fălticeni în calitate de partener, împreună cu unităţile de învăţământ liceal, la organizarea Balului Bobocilor 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care beneficiază elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Fălticeni în anul şcolar 2022 – 2023 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitului/taxei pe clădiri pentru anul 2023 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea prevederilor HCL nr. 155/27.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind privind aprobarea înființării unui Punct de Informare și Promovare Turistică în Municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu din proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, situat în incinta imobilului din str. Ion Creangă, nr. 1, domnului BOGDAN GHEORGHIU, deputat al Partidului Național Liberal, în vederea organizării și funcționării biroului parlamentar al acestuia - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea unor suprafețe de teren atribuite beneficiarilor Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ulterioare - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Municipal Fălticeni a unor spații cu destinație medicală aparținând domeniului privat al Municipiului Fălticeni situate în incinta Centrului Medical Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind comasarea/dezmembrarea unor corpuri de proprietate înscrise în domeniul privat al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privindstabilirea tarifelor maximale de distanță pentru activitatea de transport în regim de taxi de la nivelul municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Mun.Falticeni-Runda I”, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.A, Componenta C3-Managementul deseurilor, pentru subinvestiția I1.A Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), investiția I1. „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, componenta 3. Managementul deșeurilor - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 18.000 lei în vederea organizării în data de 17 septembrie 2022 a evenimentului cultural din cadrul proiectului de promovare a Municipiului Fălticeni „ Împreună susținem promovarea – Fălticeni, Mon Amour” – ediția a II-a - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni prof. univ. dr. Suzana Fântânariu - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava din România şi Municipiul Soroca, Raionul Soroca din Republica Moldova - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava din România şi Oraşul Wołomin din Republica Polonă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 86/28.04.2022- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor pentru actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Fălticeni și a Regulamentului local de urbanism aferent - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind actualizarea Inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003, cu modificările și completările ulterioare - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe tip container situată în municipiul Fălticeni, str. Magazia Gării, nr. 9, ap. 10, dlui Pădureanu Emil Fernando - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata integrală a unor locuinţe ANL - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”PUD – PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Întocmire P.U.D. pentru “Construire locuinţă (P+M), anexă, împrejmuire și branșamente utilități generat de imobilul situat în județul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, str. Dr. Ioan Tatos, f.n., identificat prin nr. cadastral 32402”, proprietatea Urs Iulian și Urs Oana - Andreea - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism”Întocmire PUZ în vederea construirii de locuinţe colective (P+2E+M)”, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, strada Răzeșilor f.n., identificat prin nr. cadastral 39983, proprietatea S.C. DARIC EVOLUTION S.R.L.”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Fălticeni cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județeană Suceava, în vederea realizării în comun a unor acțiuni educativ – patriotice și omagiale ocazionate de împlinirea unui secol de la dezvelirea Statuii eroilor Regimentul 2 Grăniceri din municipiul Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor bunuri imobile în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “Introducere teren din extravilan în intravilan în vederea construirii: stație PECO, spălătorie și spațiu comercial și locuințe tip duplex, prin întocmire PUZ” generat de imobilul situat în județul Suceava, extravilanul și intravilanul municipiului Fălticeni, strada Tudor Vladimirescu, f.n., identificat prin nr. Cadastral 33674, proprietatea S.C. „WOOD CHIPPER” S.R.L. - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind comasarea unor corpuri de proprietate înscrise în domeniul public al Municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni tenorului Andrei Apreotesei - managerul Ateneului Naţional Iaşi, actriţei Cezara Dafinescu, regizorului Dan Tudor, actorului Claudiu Bleonţ şi preşedintelui Asociaţiei Culturale „Grigore Vasiliu Birlic” - Alexandru Şerban- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea calităţii de partener a Municipiului Fălticeni la Festivalul Internaţional de Teatru pentru Tineret “Grigore Vasiliu Birlic” - ediţia a XII – a, care se va desfăşura în perioada 22 - 28 august 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind achiziționarea prin negociere directă a terenului în suprafață de 244 m.p. situat pe str. Mihai Eminescu, nr. 17 A, înscris în Cartea funciară nr. 41816 și includerea acestuia în domeniul public al Municipiului Fălticeni, județul Suceava - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarilor construcţiilor - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și al aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni, precum și a Regulamentului intern al acestuia și al serviciilor publice de interes local- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea prevederilor HCL Nr.173/20.10.2021 de predare către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului teren aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, situat în municipiul Fălticeni, str. Nicolae Beldiceanu nr.5, în suprafață de 3510 mp înscris în Cartea Funciară nr. 41498, cu număr cadastral 41498, liber de sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către CNI S.A. a obiectivului de investiții „Construire creșă medie”, în cadrul programului Național de Construcții de interes Public și Social, Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind actualizarea Amenajamentului pastoral al pajiştilor din municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna IUNIE 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru „ Întocmire PUZ în vederea introducerii terenurilor din extravilan în intravilan în vederea parcelării și construirii de locuințe individuale (Sp/Dp+P+1E/M) generat de imobilul situat în județul Suceava, intravilanul și extravilanul municipiului Fălticeni, strada Caporal Diaconița, f.n, identificat prin nr. cadastrale 41477 și 39334, proprietatea Galan Lucian-Aurelian și Galan Alina - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea prevederilor HCL nr. 136/06.07.2022 privind organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele Municipiului Fălticeni" – ediţia 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea de premii băneşti elevilor şi profesorilor acestora care au obţinut rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri şcolare în anul școlar 2021 – 2022, precum și elevilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni care au obținut medii peste 9.50 la examenul de Evaluare Naţională și Bacalaureat – 2022- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în Lituania a unei delegații a Municipiului Fălticeni, în perioada 08 -13 septembrie 2022
Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 119/27.05.2022 pentru aprobarea cheltuielilor aferente proiectului ”ÎNCHIDEREA DEPOZITULUI TEMPORAR DE DEȘEURI MUNICIPALE FĂLTICENI, JUDEȚUL SUCEAVA, PRIN IMPLEMENTAREA UNEI TEHNOLOGII INOVATOARE”
Proiect de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele Municipiului Fălticeni" – ediţia 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al municipiului Fălticeni a sumei de 28.637 lei în vederea decontării cheltuielilor ocazionate de vizita delegaţiilor din Kėdainiai – Lituania și Wołomin - Polonia, la Fălticeni, în perioada 19 – 24 iulie 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind iniţierea demersurilor privind încheierea unei Înţelegeri de Cooperare între Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava din România şi Orașul Wolomin din Republica Polonă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind iniţierea demersurilor privind încheierea unei Înţelegeri de Cooperare între Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava din România şi Municipiul Soroca din Republica Moldova - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind delimitarea zonelor din intravilanul și extravilanul municipiului Fălticeni și încadrarea acestora în categoriile de impozitare - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii documentaţiei la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului — Direcţia Generală Turism pentru iniţierea unei hotărâri de Guvern în vederea atestării Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ca staţiune turistică de interes local - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna MAI 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind privind vânzarea cu plata în rate a unor locuinţe ANL către titularii contractelor de închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata integrală a unor locuinţe ANL către titularii contractelor de închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei locuințe pentru tineri destinate închirierii iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unei suprafețe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iulie – septembrie 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 33/28.02.2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni pictorului MIHAIL GAVRIL - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata integrală a unei locuinţe ANL - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unor locuinţe ANL către titularii contractelor de închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 25.625 lei în vederea organizării unor manifestări cultural – artistice, religioase, comemorative şi sportive în perioada 28 mai – 02 iunie 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni prin suplimentarea şi transformarea unor posturi - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea calităţii de partener a Municipiului Fălticeni în organizarea evenimentului pugilistic Memorialul „Mihai Vasilache” - ediţia a IV – a - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Fălticeni şi Asociaţia „Rotary Club Fălticeni” în vederea derulării proiectului de promovare a Municipiului Fălticeni - „Împreună susţinem promovarea — FĂLTICENI, MON AMOUR”- Ediția a II-a- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “Întocmire PUZ în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe, generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Fălticeni, str. Slt. Grigoraș, nr. 7, identificat prin nr. cadastrale 41628 și 41629, proprietatea Blanariu Liviu – Gelu și Blanariu Iuliana” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna APRILIE 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea/comasarea unor imobile, proprietatea publică/privată a municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unei suprafețe de teren și modificarea anexei la Inventarul bunurilor aparținând domeniului privat - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 230.868,68 lei reprezentând corecție de 5% din valoarea eligibilă a contractului de furnizare nr. 24604/02.11.2021 încheiat între Municipiul Fălticeni și S.C.Orange România S.A la proiectul „Achiziție de tablete școlare si alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line in municipiul Fălticeni, județul Suceava”, cod SMIS 144047 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind completarea STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI FĂLTICENI – ORIZONT 2030, aprobate prin HCL nr. 90/23.05.2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea documentației tehnico-economice şi actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizelor generale și a devizului centralizator aferent proiectului “CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ”, str. Ion Dragoslav, nr. 9, COD SMIS 121983 în vederea implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10, Obiectiv specific 10.1/învăţământ preşcolar, POR/10/2017/10/10 1a/7regiuni (cod apel: POR/316/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului) - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară şi a situaţiilor financiare pe anul 2021 ale Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la data de 31.03.2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciile medicale efectuate la cererea pacienților în cadrul Spitalului municipal Fălticeni - Serviciul de Radiologie si Imagistică - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru programul acţiunilor din domeniul culturii în Municipiul Fălticeni pentru anul 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflației in procent de 5.05 % a impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2023 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente Contractului de delegare de gestiune prin concesiune, a serviciului public de colectare si transport a deseurilor municipale în Municipiul Falticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava din România şi Oraşul Chieri, Zona Metropolitană Torino din Republica Italiană - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind concesionarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “Întocmire PUZ în vederea construirii de locuinţe colective (P+2E+M), generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Fălticeni, str. Răzeșilor f.n., identificat prin nr. cadastral 39983, proprietatea S.C. DARIC EVOLUTION S.R.L.” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”PUD – PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Întocmire P.U.D. pentru “Construire locuinţă (P), anexe, împrejmuire și branșamente utilități generat de imobilul situat în județul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, str. Artur Gorovei, f.n., identificat prin nr. cadastral 41357”, proprietatea Bordea Ștefănel și Bordea Maria - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna MARTIE 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata integrală a unor locuinţe ANL - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unor locuinţe ANL către titularii contractelor de închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale, situate în municipiul Fălticeni, str. Izvor, bl. 3, sc. B, ap. 2 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniului public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în domeniul privat al acestuia, a unor imobile (teren în suprafață de 1601 m.p., construcții C1 și C2 – puncte TRAFO și C3 – centrală termică/spălătorie) situate pe str. Mihai Eminescu, nr. 6 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru lucrările tehnico-edilitare și sistematizarea verticală a investiției ”Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, jud. Suceava, municipiul Fălticeni, str. Armatei, Nr. 17, specialiști din sănătate” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării managementului Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 105/06.07.2020 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare maximă de 19.955.933 lei și aprobarea garantării creditului din venituri proprii- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unor locuinţe ANL către titularii contractelor de închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata integrală a unor locuinţe ANL - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe tip container situată în municipiul Fălticeni, str. Magazia Gării, nr. 9, ap. 16, dnei Adam Mariana – Oana - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei locuințe pentru tineri destinate închirierii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Programului „Vino cu 50 de PET-uri/Doze de Aluminiu şi poţi planta un copăcel de tuia în faţa casei, în faţa blocului, în faţa şcolii…în Municipiul Fălticeni” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitanţilor privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive pentru anul 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna FEBRUARIE 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unei suprafețe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor suprafețe de teren situate în extravilanul municipiul Fălticeni, județul Suceava - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Fălticeni în Consiliul de administraţie al Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării directe a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil(construcție și teren) din domeniului public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în domeniul privat și schimbarea destinației acestuia - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor imobile care au făcut parte din baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni a căror activitate educațională este întreruptă de cel puțin 3 ani - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune nr. 20 / 20.01.2005 încheiat între Municipiul Fălticeni si Cabinet medical individual medicină generală - dr.Bold Florica - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adiționale la contractele de închiriere având ca obiect spații din proprietatea privată a Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada aprilie – iunie 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru lucrările tehnico-edilitare și sistematizarea verticală a investiției ”Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, jud. Suceava, municipiul Fălticeni, str. Armatei, Nr. 17, specialiști din sănătate” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei consilier local Amarie Mariana în Comisia pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, prestări servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale privind obiectivele de investiţie ” Construire sală de sport şi demolare sală de sport existentă – Şcoala Gimnazială Ion Irimescu, municipiul Fălticeni, str. Nicolae Beldiceanu, nr. 23. Judeţul Suceava” și ” Construire cantină cu sala de mese - Şcoala Gimnazială Mihail Sadoveanu, municipiul Fălticeni, judeţul Suceava”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 59/27.03.2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare maximă de 10.949.173 lei şi aprobarea garantării creditului din venituri proprii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 105/06.07.2020 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare maximă de 19.955.933 lei şi aprobarea garantării creditului din venituri proprii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţie ” Reabilitare, modernizare, consolidare şi extindere Baza Nautică Fălticeni”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a unui spaţiu, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, situat pe str. Maior Ioan nr. 1 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unui imobil, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului gratuit Asociaţiei Clubul Sportiv „Şomuz” Fălticeni şi Clubului Sportiv Şcolar „Nicu Gane” Fălticeni la bazele sportive aparţinând domeniului public al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din Primăria municipiului Fălticeni şi instituţiile subordonate - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind subapartamentarea corpului de proprietate cu numărul cadastral 31957-C1-U20, proprietate privată a Municipiului Fălticeni și actualizarea datelor tehnice la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru unitățile individuale nou formate - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Fălticeni, modificarea denumirii construcției cu numărul cadastral 40517-C1 și demolarea parțială a acesteia - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către titularul contractului de închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unei suprafețe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind demolarea unui imobil situat pe str. Maior Ioan, nr. 11, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Adresa Primăriei Comunei Valea Moldovei înregistrată la nr. 8067/17.12.2021 privind retragerea unilaterală din calitatea de membrual Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava
Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Vasiliu Ionel, înainte de expirarea duratei normale a acestuia - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului pe anul 2021 din excedentul anilor precedenţi - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul anilor precedenţi - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;


Proiecte de hotarari 2021

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna OCTOMBRIE 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “ Întocmire PUZ în vederea introducerii teren din extravilan în intravilan pentru parcelarea şi construirea de locuinţe individuale (Sp/Dp+P+1E/M) generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Fălticeni, loc numit HORBAZA, identificat prin nr. cadastral 32701, proprietatea NĂSTACĂ ZENOVICA”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării unor manifestări cultural – artistice şi comemorative în perioada 1 – 31 decembrie 2021- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru autoturismul DACIA DUSTER – SV 15 XSA - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Fălticeni în anul şcolar 2021 – 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unor imobile situate pe str. Unirii, nr. 6, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, în favoarea Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava, în vederea desfăşurării activităţii Substaţiei de Ambulanţă Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind comasarea unor corpuri de proprietate înscrise în domeniul public al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a două suprafețe de teren- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă, 2021 – 2030 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al municipiului Fălticeni pentru branşarea comunei Rădăşeni la sistemul de alimentare cu apă şi racordarea la sistemul de canalizare al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective elaborat în vederea organizării şi desfăşurării analizei noului proiect de management al domnului Brădăţanu Teodor, manager al Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni, care a obţinut în urma evaluării finale nota 9,80, precum şi a Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea analizei noului proiect de management al acestuia - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de credit bancar nr. RQ19040113988923 din data de 16.04.2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 105/06.07.2020 pentru aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare maximă de 19.955.933 lei și aprobarea garantării creditului din venituri proprii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general al obiectivului de investitie „REABILITARE REȚEA DE STRĂZI URBANE ÎN MUN. FĂLTICENI TRONSON I (STR. SUCEVEI, B-DUL REVOLUȚIEI, STR. 13 DECEMBRIE, STR. DIMITRIE LEONIDA, STR. MATEI MILLO, STR. REPUBLICII, STR. ARMATEI)„ în vederea includerii în Programul național de investiții „Anghel Saligny”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare și a devizului general al obiectivului de investitie „REABILITARE REȚEA DE STRĂZI URBANE ÎN MUN. FĂLTICENI TRONSON II (STR. PLT. GHINIȚĂ, STR. CAP. DIACONIȚĂ, STR. HUMORULUI, STR. PLUGARI, STR. PANDURI ȘI B-DUL 2 GRĂNICERI, în vederea includerii în Programul național de investiții „Anghel Saligny”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare și a devizului general al obiectivului de investitie „REABILITARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA STRADA ARMATEI ,MUN. FALTICENI, JUD. SUCEAVA”, în vederea includerii în Programul național de investiții „Anghel Saligny”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare și a devizului general al obiectivului de investitie „REABILITARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA STRADA ŞTEFAN CEL MARE, MUN. FALTICENI , JUD. SUCEAVA”, în vederea includerii în Programul național de investiții „Anghel Saligny” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare și a devizului general al obiectivului de investitie „EXTINDERE REŢEA DE APĂ PE STRADA NUFĂRULUI”, în vederea includerii în Programul național de investiții „Anghel Saligny”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare și a devizului general al obiectivului de investitie „EXTINDERE REŢEA DE APĂ PE STRADA RĂSĂRITULUI ŞI STRADA HALMULUI”, în vederea includerii în Programul național de investiții „Anghel Saligny”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare și a devizului general al obiectivului de investitie „EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE PE STRADA PLUTONIER IACOB ŞI STRADA PICTOR AUREL BĂEŞU”, în vederea includerii în Programul național de investiții „Anghel Saligny”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la data de 30.09.2021- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna SEPTEMBRIE 2021- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “ Întocmire PUZ în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe colective(P+2E+M), alei, parcări şi racorduri unităţi, generat de imobilul situat în municipiul Fălticeni, strada Armatei F.N, identificat prin nr. cadastral 33844, proprietatea LOGHIN CONSTANTIN ŞI LOGHIN DIANA - ELENA”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUD –PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Întocmire P.U.D. pentru “Construire locuinţă (P), anexe, branşamente utilităţi şi împrejmuire parţială”, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, str.Artur Gorovei, f.n., identificat prin nr. cadastral 32316, proprietatea d-nei Chiticariu Maria - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe situate în municipiul Fălticeni, str. Magazia Gării nr. 9, ap. 5 şi str. Maior Ioan, nr. 31, ap. 2 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea operaţiunii de apartamentare a blocurilor ANL situate în municipiul Fălticeni, str. Victoriei, bl. 88 şi bl. 90, având numărul cadastral 41400 – C1 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarului construcţiei - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării în cadrul Spitalului Municipal Fălticeni a unei linii de gardă în specialitatea medicină internă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 127/09.08.2021 referitoare la aprobarea participării U.A.T. Municipiul Fălticeni in cadrul Programului privind creşterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in clădirile publice pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE TERMICA CAMIN STR. ALEEA TEILOR, F.N.” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 126/09.08.2021 referitoare la aprobarea participarii U.A.T. Municipiul Falticeni in cadrul Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA „ AL. I. CUZA” – CORP A” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor H.C.L. nr. 128/09.08.2021 referitoare la aprobarea participarii U.A.T. Municipiul Fălticeni in cadrul Programului privind creşterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE TERMICA SEDIU PRIMARIE (EXTINDERE)” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Concursului de colectare selectivă “ Participă activ…colectează selectiv” în unităţile de învăţământ din Municipiul Fălticeni – ediţia a VII – a, în anul şcolar 2021 – 2022 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Introducere teren din extravilan în intravilan pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE INDIVIDUALE(P+1) prin întocmire PUZ” generat de imobilul situat în extravilanul şi intravilanul Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, str.Sublocotenent Grigoraş, f.n., identificat prin nr.cadastral 31328, proprietatea UNGUREANU MARCELA-MONICA şi UNGUREANU VASILICĂ - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice deschise pentru vânzarea a două suprafeţe de teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, în vederea construirii unor garaje - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind suplimentarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei ec. Florea Laura, şef Serviciu financiar – contabilitate, responsabilă de completarea şi ţinerea la zi a Registrului de evidenţă a datoriei publice locale şi a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale ale Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării în continuare a serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe pentru tineri destinate închirierii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea redenumirii obiectivului de investiţii “Construire unitate şcolară tip creşă în Municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu, nr. 5, judeţul Suceava“ în “Construire creşă medie în Municipiul Fălticeni, strada Nicolae Beldiceanu, nr. 5, judeţul Suceava “ - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind suspendarea contractelor de închiriere încheiate înre Municipiul Fălticeni şi agenţii economici, având ca obiect spaţii comerciale din incinta unităţilor de învăţământ, pe perioada declarării la nivel naţional a stării de alertă/urgenţă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru închirierea imobilului – clădire în suprafaţă de 32 m.p., situat pe str. Topitoriei, zona bl. 2, proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, în vederea utilizării acestuia ca magazie - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării plății sumei de 2000 lei reprezentând cheltuieli de judecată stabilite în baza unui titlu executoriu - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada octombrie – decembrie 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni generalului de brigadă, prof. univ. dr. ing. Iulian – Constantin Vizitiu, caricaturistului Doru Axinte şi canotorului Ciprian Tudosă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal Fălticeni asupra unor bunuri imobile, proprietate publică și privată a Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni actorului VLAD RĂDESCU, actorului OVIDIU CUNCEA şi coregrafei LORETTE ENACHE - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Fălticeni şi Asociaţia „Rotary Club Fălticeni” în vederea derulării proiectului de promovare a Municipiului Fălticeni - „Împreună susţinem promovarea — FĂLTICENI, MON AMOUR” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafeţe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafeţe de teren - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea şi comasarea unor imobile, proprietatea privată a municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare finală a managementului Muzeului de Artă “ Ion Irimescu” Fălticeni şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale managementului Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în municipiul Fălticeni, aprobat prin H.C.L. nr. 103/28.11.2012- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către titularul contractului de închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a devizului general al obiectivelor de investi?ie: „AMENAJARE ŞI ECHIPARE CENTRALĂ TERMICĂ CE DESERVEŞTE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI - str.Republicii, nr. 13, municipiul Fălticeni, judeţul Suceava” şi „PROIECTARE ŞI EXECUŢIE REŢEA DE CANALIZARE, STRADA RĂZEŞILOR DIN MUNICIPIUL FĂLTICENI ”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici şi a devizului general al obiectivului de investi?ie: „EXTINDERE SECŢIE PNEUMOLOGIE – STR.CAPORAL DIACONIŢA, NR. 1, MUNICIPIUL FĂLTICENI, JUDEŢUL SUCEAVA” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, precum si aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate în municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în domeniul public al acestuia - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafe?e de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în eviden?ele de cadastru ?i carte funciară ?i actualizarea datelor tehnice cadastrale conform H.C.L. nr. 117/18.12.2008 ?i H.C.L. nr. 56/24.06.2010 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenen?ei la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafe?e de teren - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru închirierea unei suprafeţe de 10 m.p. teren situat pe str. Victoriei, f.n., proprietatea privată a municipiului Fălticeni, în vederea amplasării unui cabinet/camera tehnică pentru instalare echipamente de comunicaţii electronice - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării plă?ii sumei de 1500 lei reprezentând cheltuieli de judecată stabilite în baza unui titlu executoriu - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei pentru suprafaţa de 20 m.p. reprezentând parte din terasa Spitalului Municipal Fălticeni, situat pe str. Cuza Vodă nr. 1, pentru închirierea în vederea amplasării unei antene de amplificare a semnalului operatorului de telecomunicaţii mobile ORANGE ROMÂNIA S.A.- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind stabilirea destina?iei de bunuri disponibile pentru compensare, în condi?iile legilor speciale, a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna IUNIE 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor art. 1 din H.C.L. nr. 86/27.05.2021 privind darea în administrarea Spitalului Municipal Fălticeni a unor imobile apar?inând domeniului public al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarului construcţiei - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării directe a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului-C4 (CF nr. 41271, situat în municipiul Fălticeni, str. Nicolae Beldiceanu, nr. 23, jude?ul Suceava, care face parte din baza materială a Şcolii Gimnaziale ”Ion Irimescu” Fălticeni, în vederea demolării corpului de clădire –sală de sport şi edificării, pe terenul rămas liber, a unei noi construcţii cu aceeaşi destinaţie - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către titularul contractului de închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iulie –septembrie 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iulie –septembrie 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele Municipiului Fălticeni" – ediţia 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor H.C.L. nr. 98/29.06.2020 privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate a unor imobile situate în municipiul Fălticeni, str. Nada Florilor, nr. 83, judeţul Suceava, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv Municipal Suceava, în domeniul public al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind conferirea post – mortem a titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni domnului profesor Vasile Nistoreasa - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 105/16.07.2020 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare maximă de 19.955.933 lei şi aprobarea garantării creditului din venituri proprii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice deschise pentru vânzarea suprafeţei de 244 m.p. teren, înscris în C.F. 40218 – UAT Fălticeni, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situat în municipiului Fălticeni, str. Halei f.n., cu acordarea dreptului de servitute de trecere proprietarului imobilului înscris în C.F. 32108 – UAT Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 34.560 lei în vederea organizării unor manifestări cultural – artistice şi sportive în perioada 24 – 26 iunie 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna MAI 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către titulara contractului de închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni prin suplimentarea, desfiinţarea şi transformarea unor posturi - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea montării de plăcuţe informative pe clădirile reprezentative din punct de vedere istoric, cultural şi arhitectural situate în municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general total al investiţiei în continuare „Spital Municipal Fălticeni, str. Cuza Voda, f.n., municipiul Fălticeni, judeţul Suceava” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” Întocmire PUZ în vederea construirii: Locuinţe înşiruite (P+1E), împrejmuire şi branşare utilităţi”, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, strada Ion Creangă nr. 84, identificat prin nr. cadastral 39495, proprietatea SC AS IT CONSTRUCT SRL” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitanţilor privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive pentru anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru programul acţiunilor din domeniul culturii în Municipiul Fălticeni pentru anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să declanşeze procedura de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii ACET S.A. Suceava conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 20.575 lei în vederea organizării unor activităţi culturale, artistice, relgioase, comemorative şi sportive în perioada 29 mai – 6 iunie 2021- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unei suprafețe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind privind acordul Municipiului Fălticeni pentru rectificarea situației cadastrale (rectificarea hotarului) a imobilului având nr. cadastral 40469, proprietate privată a municipiului Fălticeni, fără modificare de suprafață - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind preluarea dreptului de administrare asupra terenurilor proprietate publică, aferente unor unități de învățământ, pe perioada realizării obiectivelor de investiții - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la data de 31.03.2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022 cu rata inflației in procent de 2.63 % - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Fălticeni la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pe anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor premii persoanelor care au împlinit sau împlinesc vârsta de 100 de ani sau peste 100 ani - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de operatorul de salubritate S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni, rezultate in urma atribuirii contractului prin licitaţie publică deschisă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planul anual de acţiune al Direcţiei de Asistenţă Socială privind serviciile sociale pentru anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “ Întocmire PUZ în vederea introducerii teren din extravilan în intravilan pentru construirea unui ansamblu de locuinţe individuale (P+1) generat de imobilul situat în municipiul Fălticeni, strada Slt. Grigoraş F.N, identificat prin nr. cadastral 31328, proprietatea UNGUREANU MARCELA – MONICA ŞI UNGUREANU VASILICĂ” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “ Întocmire PUZ în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe colective(P+2E+M), alei, parcări şi racorduri unităţi prin întocmire PUZ, generat de imobilul situat în municipiul Fălticeni, strada Armatei F.N, identificat prin nr. cadastral 33844, proprietatea LOGHIN CONSTANTIN ŞI LOGHIN DIANA - ELENA” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale, situată în municipiul Fălticeni, str. Izvor, bl. 3, sc. B, ap. 14 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe tip container situată în municipiul Fălticeni, str. Magazia Gării nr. 9, ap. 10, d-nei Blaga Georgiana - Alexandra - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind transformarea unui post din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind demolarea unui imobil - construcţie, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situat în municipiul Fălticeni, str. Republicii nr. 13, înscris în CF nr. 36980, având nr. cadastral 36980-C6 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind comasarea unor corpuri de proprietate înscrise în domeniul public al Municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile, proprietatea privată a municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind privind acordarea dreptului de folosință gratuită a unei suprafețe de teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, în favoarea S.C.DELGAZ GRID S.A., în vederea montării unei stații de reglare-măsurare gaze naturale - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind privind trecerea din domeniului public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în domeniul privat al acestuia, a imobilului-construcție(spital–local vechi) situat pe str.Cuza Vodă, nr. 1, în vederea demolării acestuia - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind privind transmiterea în direct, video și audio, a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Falticeni - iniţiator, cons. local Silviu- Nicolae Mateiciuc;
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada aprilie – iunie 2021 - iniţiator, primar –prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea redenumirii obiectivului de investiţii “Construire Sală de sport - Şcoala Gimnazială Ion Irimescu – municipiul Fălticeni, str.Nicolae Beldiceanu, nr. 23, judeţul Suceava“ în “Construire sală de sport şi demolare sală existentă - Şcoala Gimnazială Ion Irimescu – municipiul Fălticeni, str.Nicolae Beldiceanu, nr. 23, judeţul Suceava“ şi aprobarea devizului general centralizator aferent proiectului - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Fălticeni şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în vederea implementării proiectului de infrastructură “Varianta de ocolire a Municipiului Fălticeni”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară şi a situaţiilor financiare pentru anul 2020 ale Municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Programului „Vino cu 50 de PET-uri/Doze de Aluminiu şi poţi planta un copăcel de tuia în faţa casei, în faţa blocului, în faţa şcolii…în Municipiul Fălticeni” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru închirierea suprafeţei de 40 m.p. teren situat în Piaţa Civică „Nada Florilor”, proprietatea publică a municipiului Fălticeni în vederea amplasării unei construcţii provizorii pentru comercializarea florilor - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a două locuinţe sociale, situate în municipiul Fălticeni, str. Izvor, bl. 3, sc. B, ap. 1 şi ap. 8 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru şi carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării directe a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind comasarea corpurilor de proprietate, având numerele cadastrale 32327, 32337, 32328, 32338, 32329, 32339, 32330, 32340, 32331, 32341, 32332, 32342, 32333, 32343, 32334, 32344, 32335, 32345 şi 32336, prprietatea privată a Municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de servitute de trecere auto și pietonală pe terenurile proprietate publică a municipiului Fălticeni, situate pe str. Sucevei, nr. 91, înscrise în C.F. nr. 36869 și C.F. 37459 în favoarea proprietarilor imobilelor înscrise în C.F. nr. 30163 și C.F. nr. 30967 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a managementului Muzeului de Artă “ Ion Irimescu” Fălticeni şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local către Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni a sumei de 10.450 lei pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentului cultural „IRIMESCU 118”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă în specialitatea Anestezie şi Terapie Intensivă în cadrul Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind solicitarea transferului dreptului de proprietate a 15 statui realizate de Maestrul Ion Irimescu, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”PUD –PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Întocmire P.U.D. pentru “Construire spaţiu comercial”, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, str. Nicu Gane nr. 6 , identificat prin nr. cadastral 39130, proprietatea d-lui Simos Demostenis Ovidiu şi d-nei Simos Dumitrina - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafeţe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către titulara contractului de închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind alocarea din excedentul anilor precedenţi a sumei de 40.000 lei în vederea achiziţionării a două electropompe submersibile tip WILLO-EMU care vor deservi Frontul de Captare Baia 1 şi Baia 2- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital în anul 2021- iniţiator, primar –prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general total al investiţiei în continuare „Spital Municipal Fălticeni, str. Cuza Voda, f.n., municipiul Fălticeni, judeţul Suceava” , în vederea efectuării recepţiei finale - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Colegiului Naţional „Nicu Gane” Fălticeni a unui imobil aparţinând domeniului public al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar –prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind privind acordul Municipiului Fălticeni pentru subînchirierea spaţiului ce face obiectul contractului de închiriere nr. 6455/01.04.2013 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul anilor precedenţi- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2021 - 2022- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru închirierea imobilului – construcţie în suprafaţă de 156 m.p. situat pe str. Armatei nr. 17, proprietatea publică a municipiului Fălticeni în vederea amenajării unei spălătorii ecologice - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei municipiului Fălticeni şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi ale unităţilor subordonate- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului pentru stabilirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier local Mateiciuc Silviu – Nicolae în Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local al Municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, mandatarea primarului municipiului Fălticeni să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama municipiului Fălticeni, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile, proprietatea privată a municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind preluarea în patrimoniul public a bunurilor aferente unor obiective de investiții ce deservesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare al municipiului Fălticeni și transmiterea acestora în administrarea operatorului regional S.C. ACET S.A. Suceava - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unui imobil, proprietatea publică a Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada ianuarie – martie 2021 - iniţiator, viceprimar – ing. Constantin Bulaicon;
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului MÎNDRUŢĂ GHEORGHIŢĂ, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, şi declararea ca vacant a locului deţinut de acesta - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului pe anul 2020 din excedentul anilor precedenţi - iniţiator, viceprimar – ing. Constantin Bulaicon;
Proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul anilor precedenţi - iniţiator, viceprimar – ing. Constantin Bulaicon;


Proiecte de hotarari 2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli la data de 30.11.2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind numirea doamnei ILIE ELENA în funcţia publică de conducere de Sef Serviciu Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor sociale în anul 2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor şi spaţiilor situate în Bazarul şi Piaţa Agroalimentară Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor proprietate publică a municipiului Fălticeni pe care sunt amplasate construcţii metalice provizorii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe din municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor art. 1 din HCL nr. 173/26.11.2020, conform dispoziţiilor H.G. nr. 1064/04.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului autorizaţiilor de taxi eliberate la nivelul municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind indicatorilor tehnico – economici şi a devizului general al investiţiei „Construire creşă în Municipiul Fălticeni, str. Nicolae Beldiceanu, nr. 5, judeţul Suceava - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind indicatorilor tehnico – economici şi a devizului general al investiţiei „ Construire Sala de Sport – Şcoala Gimnazială Ion Irimescu – municipiul Fălticeni, str. Nicolae Beldiceanu, nr. 23, judeţul Suceava” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 105/06.07.2020 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare maximă de 19.955.933 lei şi aprobarea garantării creditului din venituri proprii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării unor manifestări cultural – artistice şi comemorative în luna decembrie 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei şi a structurii pe specialităţi a membrilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor/cererilor de atribuire a unităţilor locative aflate în administrarea/proprietatea Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Fălticeni în anul şcolar 2020 - 2021- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna OCTOMBRIE 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local în comisia de recepţie a lucrărilor de întreţinere şi ameliorare a păşunilor din Municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare a Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarilor construcţiilor - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la contractul de concesiune nr. 8854 / 05.07.1999 având ca obiect un teren din proprietatea privată a Municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafețe de teren - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Falticeni a unui imobil – construc?ie în vederea întabularii/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în eviden?ele de cadastru ?i carte funciara - initiator, primar – prof. Gheorghe – Catalin Coman;
Proiect de hotărâre privind suspendarea contractelor de închiriere încheiate între Municipiul Falticeni si agentii economici carora li s-a suspendat activitatea pe perioada starii de alerta/urgenta - initiator, primar – prof. Gheorghe – Catalin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 79/19.05.2020 referitoare la aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici şi a devizelor generale, precum şi a devizului general centralizator aferent proiectului „Modernizare arhitecturală si peisagistică a obiectivului – Parc Public - str. Mihai Eminescu, nr. 4”, „Reabilitare termică corp B- Muzeul de Arta Ion Irimescu”; „Restaurare monument istoric Casa Memoriala Mihail Sadoveanu din Municipiul Fălticeni”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI(COD NR. POR/381/13) - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la data de 30.09.2020- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “ Întocmire PUZ în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe individuale (P+1) generat de imobilul situat în municipiul Fălticeni, strada Slt. Grigoraş F.N, identificat prin nr. cadastral 31328, proprietatea UNGUREANU MARCELA – MONICA ŞI UNGUREANU VASILICĂ”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “ Întocmire PUZ în vederea construirii: Locuinţe înşiruite(P+1E), împrejmuire şi branşare utilităţi”, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, strada Ion Creangă nr. 84, identificat prin nr. cadastral 39495, proprietatea SC AS IT CONSTRUCT SRL”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna SEPTEMBRIE 2020- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni prin transformarea, respectiv înfiinţarea unor posturi - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general al investiţiei în continuare „Spital Municipal Fălticeni”, str. Cuza Vodă, f.n., municipiul Fălticeni, judeţul Suceava” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE TROTUARE ŞI CĂI DE ACCES – B-DUL 2 GRĂNICERI, BL.2, 4 – MUNICIPIUL FĂLTICENI” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in municipiul Falticeni, judetul Suceava”, a indicatorilor tehnico-economici, precum şi a cheltuielilor aferente proiectului - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal - Întocmire PUZ pentru schimbare destinaţie teren din zonă de locuinţe în zonă de instituţii şi servicii, în vederea construirii unei case de cultură”, generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Fălticeni, str. Livezilor, fn, identificat prin nr. cadastral 39297, proprietatea Asociaţiei “Comunitatea Ruşilor Lipoveni” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”PUZ – Plan Urbanistic Zonal - Întocmire PUZ în vederea construirii a unui cartier cu 10 locuinţe individuale ( S+P+1E), Magazin Mixt (S+P+1E), sistematizare verticală şi organizare de şantier, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, strada Dumbrava Minunată, identificat prin nr. cadastral 33942”, proprietatea Văleanu Octav şi Văleanu Maria - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal - Întocmire PUZ în vederea construirii de locuinţe colective(D+P+E+M) cu spaţiu comercial la parter şi împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul Municipiului Fălticeni, str. Buciumeni nr. 3, nr. cadastral 39269, proprietatea Diaconu Gheorghiţă şi Diaconu Viorica - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale, situată în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan, bl. 6, sc. A, ap. 8, doamnei Ilie Bianca - Nicoleta- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei şi a terenului aferent, situate în municipiul Fălticeni, str. Ana Ipătescu, nr. 253, doamnei Iordăchescu Elisabeta, titulara contractului de închiriere nr. 565/15.11.1973, în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru activităţile/serviciile prestate de către Direcția de utilități publice - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind includerea unor suprafețe de teren în Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni în vederea intabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind completarea prevederilor H.C.L. nr. 131/30.08.2018 referitoare la includerea in domeniul public al Municipiului Fălticeni a sistemului de iluminat public din Municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării documentaţiei tehnico – economice, a indicatorilor tehnico – economici (faza SF), a listei cuprinzând străzile incluse în proiect, descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată, precum şi aprobarea proiectului „REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI ”, în vederea finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operaţiunea C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului autorizaţiilor de taxi eliberate la nivelul municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata integrală a unei locuinţe ANL situată în municipiul Fălticeni, str. Cuza Vodă, bl. 1A, ap. 15, judeţul Suceava către d-na Dragomir Gabriela - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unor locuinţe ANL către titularii contractelor de închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale, situată în municipiul Fălticeni, str. Izvor, bl. 3, sc. B, ap. 9, doamnei Vîrvara Mihaela - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în comisia de evaluare a ofertelor depuse la licitaţia publică deschisă organizată pentru închirierea unei suprafeţe de 11 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, în vederea amplasării unui generator electric fix - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal - Întocmire P.U.Z. pentru “Construire magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto şi pietonale, trotuare, sistematizare verticală, amenajări exterioare, reclame luminoase pe faţadă şi în parcare, stâlp publicitar, împrejmuire teren, branşamente la utilităţi şi organizare de şantier, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, str. Oborului, FN, identificat prin nr. cadastral 40528, proprietatea S.C. Central Energy Thermal S.R.L.” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarului construcţiei - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Fălticeni a unui bun imobil în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în domeniul public al acestuia - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei GRIGORIU ELENA, membru al Partidului Social Democrat - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la data de 30.06.2020- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Stadionului “Tineretului”, situat în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan, în Stadionul “ Constantin Jamaischi” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru anul 2020 personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi unităţilor subordonate finanţate integral din bugetul local - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale, situată în municipiul Fălticeni, str. Republicii, Bl. 19, sc. E, et. 4, ap. 11, domnului Ciubotaru Dumitru Iulian - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarilor construcţiilor - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea corpului de proprietate nr. 40495, respectiv suprafața de 277 m.p. situată pe str. Ana Ipătescu, nr. 253, proprietate privată a Municipiului Fălticeni, în două corpuri de proprietate - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a două suprafețe de teren - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugelui local de venituri şi cheltuieli- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele Municipiului Fălticeni" - iniţiator, viceprimar – ing. Constantin Bulaicon.
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de exercitare cu caracter temporar a fucţiei publice de conducere de Şef Serviciu Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Fălticeni de către domnul inspector Todică Gabriel - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind pentru modificarea prevederilor HCL nr. 153/15.10.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, a indicatorilor tehnico – economici, a listei cuprinzând străzile incluse în proiect, precum şi descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiectul „REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI”, în vederea finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operatiunea C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului GRIGORAŞ LIVIU, prin deces - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare, a studiului de fundamentare, a caietului de sarcini și a contractului cadru de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare în Municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea unei locuinţe ANL, situată în municipiul Fălticeni, str. Cuza Vodă, bl. 1A, ap. 53, judeţul Suceava, către d-l Ghenci Andrei - Ionel - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea unei locuinţe ANL situată în municipiul Fălticeni, str. 2 Grăniceri, bl. 51, sc. B, ap. 16, judeţul Suceava către d-na Aftudor – Manolache Aguriţa - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării directe a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind preluarea în patrimoniul public a bunurilor aferente obiectivelor de investiţii ”Construire grătar canalizare – str. Magazia Gării” şi ”Înlocuire reţea apă – str. Magazia Gării”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate a unor imobile situate în municipiul Fălticeni, str. Nada Florilor nr. 83, judeţul Suceava, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului –Clubul Sportiv Municipal Suceava, în domeniul public al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Fălticeni a unor imobile şi stabilirea destinaţiei acestora - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale aferente unor obiective de investitii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei “Reabilitare termică 8 blocuri de locuinţe din Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava”, prin POR, Axa Prioritară 3, Operaţiunea A – Clădiri Rezidenţiale - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne şi aprobarea garantării creditului din venituri proprii - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea finanţării achiziţionării aparaturii medicale pentru dotarea obiectivului de investiţie “Noul Spital Municipal Fălticeni” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de scutire de la plata chiriei datorate bugetului local al Municipiului Fălticeni, până la deschiderea anului şcolar 2020- 2021, de către titularii contractelor de închiriere având ca obiect spații comerciale in incinta unităților de învățământ - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional la un contract de concesiune având ca obiect teren din proprietatea privată a Municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarilor construcţiilor - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru închirierea suprafeţei de 11 m.p. teren situată pe str.Sucevei, f.n.(zona bl. 115), proprietatea privată a municipiului Fălticeni în vederea amplasării unui generator electric fix - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Restaurare monument istoric – Muzeul Fălticenilor Vasile Ciurea - Municipiul Fălticeni, județul Suceava” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 – 3 la H.C.L. nr. 66/28.04.2020 referitoare la aprobarea documentaţiei tehnico – economice, a indicatorilor tehnico – economici, a listei cuprinzând străzile incluse în proiect, precum şi descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiectul„REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI ”, în vederea finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operatiunea C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7 Regiuni, aprobate prin H.C.L. nr. 153/15.10.2018 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman.
Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară şi a situaţiilor financiare pe anul 2019 ale Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la data de 31.03.2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Utilităţi Publice prin transformarea unui post şi transferarea lui la Serviciul de iluminat public - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021 cu rata inflației in procent de 3.8% - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unei suprafețe de teren - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unei suprafeţe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Raport asupra situaţiei gestionării bunurilor care apartin Municipiului Fălticeni pe anul 2019.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 153/15.10.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, a indicatorilor tehnico – economici, a listei cuprinzând străzile incluse în proiect, precum şi descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiectul„REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI ”, în vederea finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operatiunea C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru programul acţiunilor din domeniul culturii în Municipiul Fălticeni pentru anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna FEBRUARIE 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice deschise pentru achiziţionarea de imobile (apartamente/garsoniere) de pe raza municipiului Fălticeni, precum şi aprobarea documentaţiei corespunzătoare - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a managementului Muzeului de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi completarea prevederilor HCL nr. 28/30.06.2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi a unităţilor subordonate - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind transformarea unui post din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a două locuinţe ANL către titularii contractelor de închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale, situată în municipiul Fălticeni, str. Izvor, bl. 3, sc. B, ap. 5, domnului Muraru Raymond – Dan - iniţiator, viceprimar – ing. Constantin Bulaicon;
Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului autorizaţiilor de taxi eliberate la nivelul municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a două suprafețe de teren - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata chiriei datorate bugetului local al Municipiului Fălticeni de către agenții economici cărora li s-a suspendat activitatea pe perioada stării de urgență la nivel național - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada martie – mai 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitanţilor privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive pentru anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna IANUARIE 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul de acţiune al Direcţiei de Asistenţă Socială privind serviciile sociale pentru anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către titulara contractului de închiriere - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea statelor de funcţii ale Spitalului Municipal Fălticeni prin transferarea a două posturi de asistenţi medicali de la Compartimentul neonatologie la Secţia Pediatrie - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor HCL nr. 180/25.11.2019 pentru aprobarea înfiinţării Direcției de utilități publice, instituție publică de interes local cu personalitate juridical - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal - Întocmire P.U.Z. pentru introducere teren în intravilan în vederea construirii a două locuinţe (P+M)” generat de imobilul situat în judeţul Suceava, extravilanul municipiului Fălticeni, strada Plutonier Ghiniţă, identificat prin nr. cadastral 33617, proprietatea domnului Vasiliu Cristian - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “Întocmire PUZ în vederea construirii a unui cartier cu 10 locuinţe individuale ( S+P+1E), Magazin Mixt (S+P+1E), sistematizare verticală şi organizare de şantier, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, strada Dumbrava Minunată, identificat prin nr. cadastral 33942”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “Construire magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto şi pietonale, trotuare, sistematizare verticală, amenajări exterioare, reclame luminoase pe faţadă şi în parcare, stâlp publicitar, împrejmuire teren, branşamente la utilităţi şi organizare de şantier – prin întocmire PUZ, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, str. Oborului, FN, identificat prin nr. cadastral 40528”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţii de urgenţă în anul 2020 iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe sociale între titularii contractelor de închiriere - iniţiator,viceprimar – ing. Constantin Bulaicon;
Proiect de hotărâre privind comasarea corpurilor de proprietate având numerele cadastrale 35625 și 40503, proprietate privată a Municipiului Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea corpului de proprietate nr. 38888, respectiv suprafaţa de 45133 m.p. situată pe str.Horticolei(intravilanul Municipiului Fălticeni), în două corpuri de proprietate - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafeţe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciară - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Inventarului bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarilor construcţiilor Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre preluarea în patrimoniul public a bunurilor de retur aferente obiectivelor de investiții “Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea Fălticeni“ și “Extinderea și reabilitarea de captare și a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, Vatra Dornei și Rădăuți” - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe – Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “Întocmire PUZ în vederea construirii de locuinţe colective(D+P+E+M) cu spaţiu comercial la parter şi împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul Municipiului Fălticeni, str. Buciumeni nr. 3, nr. cadastral 39269 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna DECEMBRIE 2019 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei din cadrul Clubului Copiilor Fălticeni- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Concursului de colectare selectivă “ Participă activ…colectează selectiv” în unităţile de învăţământ din Municipiul Fălticeni – ediţia a VI – a - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice deschise pentru delegarea prin concesiune a activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului gratuit la bazele sportive aparţinând domeniului public al municipiului Fălticeni a Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, a Asociaţiei Clubul Sportiv „Şomuz” Fălticeni şi al Clubului Sportiv Şcolar „Nicu Gane” Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Indicatorilor tehnico – economici şi Devizului general pentru obiectivul de investiţii “ Închidere depozit de deşeuri menajere de la Fălticeni, judeţul Suceava”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Programului „Vino cu 20 de PET-uri/Doze de Aluminiu şi poţi planta un copăcel de tuia în faţa casei, în faţa blocului, în faţa şcolii…în Municipiul Fălticeni”- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de completare a Registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024 - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei în vederea organizării evenimentului pugilistic Memorialul „Mihai Vasilache” – Ediţia a II- a - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.090 lei pentru organizarea şi desfăşurarea unor concursuri şcolare organizate de către Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni, Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni şi Gradiniţa cu Program Prelungit ‘Pinocchio’- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a unui spaţiu, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, situat pe str. Maior Ioan nr. 1 - iniţiator, viceprimar – ing. Constantin Bulaicon;
Proiect de hotărâre privind comasarea corpurilor de proprietate având numerele cadastrale 38333 şi 40478, proprietate privată a Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor aditionale la două contracte de concesiune având ca obiect terenuri din proprietatea privată a Municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind vânzarea prin procedura de licitaţie publică deschisă a unui imobil constând din constructie si teren aferent, proprietatea privată a municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi unitățile subordonate - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de colectare, transport, descărcare a deşeurilor municipale fracţia umedă şi uscată din Municipiul Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Municipiului Fălticeni - iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşuratî în semestrul II al anului 2019.


Proiecte de hotarari 2019

Proiecte de hotarâri decembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri noiembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri octombrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri septembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri august - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iulie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iunie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iunie - sedinta de indata
Proiecte de hotarâri mai - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri mai - sedinta de indata
Proiecte de hotarâri aprilie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri martie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri martie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri februarie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta extraordinara

Proiecte de hotarari 2018

Proiecte de hotarâri decembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri noiembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri noiembrie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri octombrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri octombrie - sedinta extaordinara
Proiecte de hotarâri septembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri august - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri august - sedinta extaordinara
Proiecte de hotarâri iulie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iunie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri mai - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri mai - sedinta de indata
Proiecte de hotarâri aprilie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri martie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri martie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri februarie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri februarie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta extraordinara


Proiecte de hotarari 2017

Proiecte de hotarâri decembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri noiembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri octombrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri septembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri august - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iulie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iunie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri mai - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri mai - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri aprilie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri aprilie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri martie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri martie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri februarie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarari 2016

Proiecte de hotarâri decembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri noiembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri octombrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri septembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri septembrie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri august - sedinta ordinara vol 1
Proiecte de hotarâri august - sedinta ordinara vol 2
Proiecte de hotarâri august - sedinta ordinara vol 3
Proiecte de hotarâri august - sedinta ordinara vol 4
Proiecte de hotarâri iulie- sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri iulie - sedinta ordinara vol 1
Proiecte de hotarâri iulie - sedinta ordinara vol 2
Proiecte de hotarâri iulie - sedinta ordinara vol 3
Proiecte de hotarâri iunie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri mai - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri mai - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri aprilie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri aprilie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri martie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri martie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri februarie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri februarie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta ordinara
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 - initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
Anexe - proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Anexe - proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta extraordinaraProiecte de hotarari 2015
Proiecte de hotarâri decembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri noiembrie - sedinta ordinara
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2016
Proiecte de hotarâri octombrie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri octombrie - sedinta ordinara
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

Proiecte de hotarâri septembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri septembrie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri august - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iulie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iunie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri mai - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri mai - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri mai - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri aprilie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri martie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri martie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri februarie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri februarie - sedinta extraordinara
Anexe proiect de buget venituri si cheltuieli
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta extaordinara
Proiecte de hotarâri ianuarie - sedinta extaordinara


Proiecte de hotarari 2014

Proiecte de hotarâri decembrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri noiembrie - sedinta ordinara
Anexe proiect rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014
Anexe proiect aprobarea listei de prioritati si a listei de repartizare a locuintelor pentru tineri
Proiect de hotarâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2015 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;
Proiecte de hotarâri octombrie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri septembrie - sedinta ordinara
Anexe proiect rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014
Proiecte de hotarâri august - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iulie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iunie - sedinta ordinara
Anexe proiect rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014
Proiecte de hotarâri mai - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri mai - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri aprilie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri aprilie - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri martie - sedinta ordinara
Raport privind starea economico – sociala si de mediu a Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Falticeni pe anul 2013
Proiecte de hotarâri februarie - sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri ianuarie 2014 -sedinta ordinara
Proiecte de hotarari 2013

Proiecte de hotarâri decembrie 2013 -sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri noiembrie 2013 -sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri octombrie 2013 -sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri octombrie 2013 -sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri octombrie 2013 -sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri septembrie 2013 -sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri septembrie 2013 -sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri august 2013 -sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iulie 2013 -sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri iunie 2013 -sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri mai 2013 -sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri mai 2013 -sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri aprilie 2013 -sedinta ordinara
Proiecte de hotarâri aprilie 2013 -sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri martie 2013
Proiecte de hotarâri februarie 2013
Proiecte de hotarâri ianuarie 2013Proiecte de hotarari 2012


Proiecte de hotarâri decembrie 2012
Proiecte de hotarâri noiembrie 2012
Proiecte de hotarâri octombrie 2012
Proiecte de hotarâri septembrie 2012
Proiecte de hotarâri august 2012
Proiecte de hotarâri iulie 2012
Proiecte de hotarâri mai 2012
Proiecte de hotarâri aprilie 2012
Proiecte de hotarâri martie 2012
Proiecte de hotarâri februarie 2012
Proiecte de hotarâri ianuarie 2012Proiecte de hotarari 2011

Proiecte de hotarâri decembrie 2011
Proiecte de hotarâri noiembrie 2011
Proiecte de hotarâri octombrie 2011
Proiecte de hotarâri septembrie 2011
Proiecte de hotarâri august 2011
Proiecte de hotarâri iulie 2011
Proiecte de hotarâri iunie 2011
Proiecte de hotarâri mai 2011
Proiecte de hotarâri aprilie 2011
Proiecte de hotarâri martie 2011
Proiecte de hotarâri februarie 2011 - sedinta extraordinara
Anexe - Bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2011
Proiecte de hotarâri ianuarie 2011
Proiecte de hotarari 2010

Proiecte de hotarâri decembrie 2010
Proiecte de hotarâri noiembrie 2010
Proiecte de hotarâri octombrie 2010
Proiecte de hotarâri septembrie 2010
Proiecte de hotarâri august 2010
Proiecte de hotarâri iulie 2010
Proiecte de hotarâri iunie 2010
Proiecte de hotarâri mai 2010
Proiecte de hotarâri aprilie 2010
Proiecte de hotarâri martie 2010
Proiecte de hotarâri februarie 2010
Anexe - Bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2010
Proiecte de hotarâri ianuarie 2010Proiecte de hotarari 2009

Proiecte de hotarâri decembrie 2009
Proiecte de hotarâri noiembrie 2009
Proiecte de hotarâri octombrie 2009
Proiecte de hotarâri septembrie 2009
Proiecte de hotarâri august 2009
Proiecte de hotarâri august 2009 - sedinta extraordinara
Proiecte de hotarâri iulie 2009
Proiecte de hotarâri iunie 2009
Proiecte de hotarâri mai 2009
Proiecte de hotarâri aprilie 2009
Proiecte de hotarâri martie 2009
ANEXE BUGET 2009
Proiecte de hotarâri februarie 2009
Proiecte de hotarâri ianuarie 2009


Proiecte de hotarari 2008

Proiecte de hotarâri decembrie 2008
Proiecte de hotarâri noiembrie 2008
Proiecte de hotarâri octombrie 2008
Proiecte de hotarâri septembrie 2008
Proiecte de hotarâri august 2008
Proiecte de hotarâri iulie 2008
Proiecte de hotarâri iunie 2008
Proiecte de hotarâri mai 2008
Proiecte de hotarâri aprilie 2008
Proiecte de hotarâri martie 2008
Proiecte de hotarâri februarie 2008
Proiecte de hotarâri ianuarie 2008


Proiecte de hotarari 2007

Proiecte de hotarâri decembrie 2007
Proiecte de hotarâri noiembrie 2007
Proiecte de hotarâri octombrie 2007
Proiecte de hotarâri septembrie 2007
Proiecte de hotarâri august 2007
Proiecte de hotarâri iulie 2007
Proiecte de hotarâri iunie 2007
Proiecte de hotarâri mai 2007
Proiecte de hotarâri aprilie 2007
Proiecte de hotarâri martie 2007
Proiecte de hotarâri februarie 2007
Proiecte de hotarâri ianuarie 2007
 
  Primaria Municipiului Falticeni - e-comunicare / mass-media